AVRUPA İĞDİR KÖYÜ DERNEĞİ İNTERNET SAYFASINA HOŞGELDİNİZ


Eğer derneğimize üye olmak istiyorsanız lütfen aşağıda verilen üyelik ve banka yetkisi formlarını yazıcınızdan (Drucker) bastırıp, doldurup ve imzalayıp aşağıdaki adrese postalayın. Bu şekilde derneğimize üye olma işleminizi başlatmış olursunuz.

Üyelik Formu

Banka Yetkisi

Posta Adresi:

Igdir Köyü Dernegi
c/o Haydar Cavus
Kollwitzstr. 8
63322 Rödermark

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İĞDİR KÖYÜ DERNEK TÜZÜĞÜ

1. DERNEĞİN ADI - BULUNDUGU YER ve ÇALIŞMA ALANI:

Adı: İğdir Köyü Derneği
Bulunduğu yer: Rödermark.
Çalışma alanı: Almanya ve Avrupa ülkeleri


2. DERNEĞIN AMAÇLARI:

2.1. Almanya ve Avrupa’da yasayan Iğdirlilerin, yaşadiği topluma uyum sağlamaları için
her konuda (eğitim, dil, kültür, ...) çalışmalar yapar.

2.2 . En az 10 üyesi olan, diğer Avrupa ülkelerindeki üyelerinin, yaşadığı topluma uyumu
için mümkün olan katkıyı sağlar.

2.3..Geçmişten gelen kültürümüzün, birlikteliğimizin unutulmaması, yarınlara aktarılması ve
yeni yetişen kuşakların bu kültürü tanıması için çalışmalar yapar.

2.4. Derneğimizin amaçları doğrultusunda, Almanya’da ya da diğer ülkelerde kurulmuş olan
derneklerle işbirliği ve dayanışma içerisinde olur. Uygun koşullarda birlikte
hareket eder.

2.5. Kültürümüzün yaşatılıp geliştirilmesi ve köyümüzün güzelleştirilmesi için, derneğimiz,
diğer Iğdir Köyü dernekleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar
yapabilir.

2.6. Üyeleri ve İğdir Köylüleri arasinda doğa ve çevre bilincini geliştirerek köyümüzün
gelişmesine ve güzelleşmesine katkıda bulunur.

2.7. Doğal afet durumlarinda (deprem, sel,yangın, ...) zarara uğrayan üyelerine ve Türkiye’de
oturanlara olanaklarınca yardımcı olur. Gerekirse kampanyalarla bağış
toplar, zarara uğrayanları denetli bir şekilde destekler.

2.8. Sakatlar yararına her türlü faaliyetlerde bulunabilir.

3. DERNEĞİN FAALİYET ALANI

3.1. Dernek, yukarida belirtilen amaçlara ulaşabilmek için toplantılar, seminerler,
kurslar, eğlenceler ve geziler düzenleyebilir. Festivallere katılabilir.
Kamuoyu ve üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmalari yapabilir.
Bunun gerçekleşebilmesi için basın ve yayın organlarından faydalanabilir ve
gerekirse kendisi de broşür, gazete, v.s. çikartabilir.

3.2..Dernek, Almanya’da yeni çıkan yabancılar yasası ve üyeleri ilgilendiren diğer
yasalar konusunda, uzman kişiler yardımı ile üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapar.

3.3. Dernek amaçlarina ulaşabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde
bulunur.
3.4. www.igdirkoyu.de adresli internet sitesi kurmak için çalışmalar yapar.

3.5. Iğdir Köyü’nü tanitıcı ve gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur (Takvim çikarmak, resim
yapmak, kitap yazmak, sergi açmak, ...)

4. KAMU YARARI:

4.1. Dernek Almanya için geçerli kamu yararı yönetmenliğine göre, yalnızca ve
doğrudan kamu yararı amacıyla çalışmalar yapar.

4.2. Dernek gelirleri sadece tüzükte belirtilen amaçlara uygun olarak kullanilabilir.

4.3. Dernek üyeleri ve yöneticileri, çalışmalarından dolayi dernek gelirlerinden hiçbir
yardim alamazlar, maddi menfaat saglayamazlar.

4.4. Üyelerin tüzüğe uygun faaliyetlerinden dolayı yaptigi harcamalar, derneğin
bütçesinden karşilanır. Ancak, derneğin amaçlarına aykırı faaliyetler için yapılan
veya dernek gelirleriyle kıyaslanamayacak kadar yüksek sayılan harcamalardan
dolayı hiç kimseye ödemede bulunulamaz.

5. ÜYELİK, ÜYELERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1. Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip ve derneğin amaçlarını benimseyen herkes üye
olabilir. Üyeler eşit haklara sahiptir.

5.2. Üyeliğe başvuru yazılı olarak Yönetim Kurulu’na yapılır. Yönetim Kurulu
başvuruyu en geç 3 ay içinde görüşerek karara bağlar ve neticeyi başvurana yazılı
olarak bildirir. Üyeliğe kabul edilen kişi ilk genel kurulda üyelere tanıtılır.

5.3. Derneğe üyelik başvurusu kabul edilmeyen kişi ve kişilerin kabul edilmeme
gerekçesi genel kurulda yönetim kurulu tarafindan açıklanır.
Kişinin kendini savunma hakkı vardır. Genel kurul gerekçeye rağmen bu kişi veya
kişileri üyeliğe uygun görürse, derneğe üye edilir.

5.4. Üyelik üyenin yazılı istifasi, ölümü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararı ile sona erer.

5.5. Yönetim Kurulu derneğin amaçlarina aykırı hareket eden, zarar verici faaliyetlerde
bulunan üyeyi dernekten ihraç eder..
Üyelikten ihraç edilen üye, Genel Kurul nezdinde itiraz hakkına sahiptir.
Ancak, Genel Kurul´a kadar hiçbir görev alamaz, görevli ise görevi ihraçla sona erer.

5.6. Üye üyelikten ancak, o senenin sonu için, sene sonundan en az 3 (üç) ay evvel yazılı
olarak istifa edebilir. Istifasindan dolayı bir sene için ödenmis üyelik aidati geri
verilmez.
5.7. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

5.8. Aylik aidat miktari Genel Kurulun alacagı kararla belirlenir.


6. DERNEĞİN KURULLARI:

Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu
Çalişma Gruplarıdır.

7. GENEL KURUL:

7.1. Genel kurul, Dernek üyelerinden olusur. 2(iki) yilda bir defa toplanarak Yönetim
ve Denetim Kurulu’nu, Çalişma Gruplarını seçer.

7.2. Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun kararı veya üyelerin dörtte birinin yazılı
isteği ile olağanüstü toplanır. Üyelerin Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya
çağırma istemi yazılı olarak Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu yazıyı
aldıktan sonra en geç iki ay içerisinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

7.3. Genel Kurul toplantilarının yeri, tarihi ve gündemi saptanarak üyelere en az altı
hafta önceden Yönetim Kurulu tarafindan yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu tarafindan önerilen gündemi isterse degiştirebilir.
.
7.4. Genel Kurul toplantilari Almanya’nın değişik eyaletlerinde yapılabilır.

7.5. Genel Kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasinin toplantıda hazır bulunması
halinde toplanır. Salt çoğunluk yoksa, toplantı ayni gün ve yerde, ayni gündemle
iki saat sonra salt çoğunluk aranmaksızın yeniden yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

7.6. Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkı aidat borcu olmayan üyelerindir. Ayrıca,
seçme hakkı için üç, seçilme hakkı için alti aydan az olmamak kaydı ile derneğe
üye olunması gerekmektedir.

7.7. Genel Kurul, bir başkan , bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan
Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Baskanlik Divani’na, o andaki Yönetim ve
Denetim Kurulu üyelerinden aday gösterilemez.

7.8. Genel Kurul’un görevleri:

7.8.1. Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun ve bir önceki Genel Kurul protokolünün
okunup onaylanmasına,
7.8.2 Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanmasına,
7.8.3 Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimine,
7.8.4 Çalışma grupları’nın (gerekli görürse) seçimine,
7.8.5 Dernek tescil olana kadar tüzükdeki değişiklikleri Yönetim Kurulu yapar. Dernek tescil olduktan sonra tüzük değişikliklerinin yapılması için Genel Kurul üye sayısının 2/3 çoğunlugunun onayı gerekmektedir. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanmamıssa tüzük değişikliği yapılamaz..

8. YÖNETİM KURULU:

8.1 Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdılr. Genel Kurul tarafindan seçilen,
1 Başkan
1 Başkan yardımcısı
1 Muhasebeci
1 Yazman
3 asil ve üç(3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na aday olabilmek için
dernek üyesi olmak gerekir. Bu süre en az altı ay olmalıdır.

8.2 En çok oy alma sırasına göre yedi asil, üç yedek üye seçilir. Adaylarin eşit oy
almaları halinde, gönüllülük aranır. Ya da eşit oy alan adaylar tekrar oylanır.
Görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine aldikları oy sırasına göre
yedek üyeler alınır.

8.3. Yönetim Kurulu iki yil için seçilir. Seçimlerin gizli oyla yapilmasini isteyen üye
yoksa açik oylama yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarinda bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçerler.

8.4. Genel Kurul´daki seçim sonuçlarini altı hafta içerisinde ilgili makamlara bildirir.

8.5. Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir defa başkanin yönetiminde, olmadıgı
zamanlarda da başkan yardimcisinin yönetiminde toplanir. Yönetim Kurulu kararlari salt
çogunlukla alınır. Her toplantida mutlaka tutanak tutulur.

8.6. Yönetim Kurulu’nun görevleri sunlardır:

8.6.1 Derneğin çalismalarını amaçları doğrultusunda, Genel Kurul kararlarina uygun
olarak yürütür.
8.6.2 Yasalarin emrettigi bütün kayıtlari, üye kayit defterini, gelir – gider hesaplarini,
demirbas defterini tutar.
8.6.3 Üyelige yeni alinacak ve üyelikten çikartilacaklar için gerekli işlemleri yapar.
8.6.4 Denetim Kurulu çalişmalari için gerekli kolayliklari saglar.
8.6.5 Genel Kurul toplantisi için gerekli organizasyonu yapar.
8.6.6 Genel Kurul için çalısma raporu hazırlar ve gerekli açiklamalarda bulunur.
8.6.7 Bağişları kabul ya da reddeder.
8.7 Derneği dısarıya karsi, Alman Medeni Kanunu’nun 26. maddesine göre başkan, başkanin olmadığı durumlarda başkan yardimcisi yanlız veya beraber temsil eder.

9. DENETLEME KURULU:

9.1. Denetim Kurulu, derneğin denetim ve danişma organidir. Genel Kurul üyeleri
tarafindan, aksi istenmedikçe açik oyla ve iki yil için seçilir. Yönetim Kurulu için
geçerli olan seçim yöntemi, Denetleme Kurulu için de geçerlidir. Üç asil, iki yedek
üyeden olusur. Kurul kendi arasinda bir başkan seçer.
9.2. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun gelir-giderlerini ve tüm çalişmalarini
denetler. Bunun için yazili istemde bulunur. Bu yönde hazirlayacagi raporu Genel
Kurula sunar.
9.3. Yönetim kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunur.Tüzüğün kendisine verdiği diğer
görevleri yerine getirir.

10. ÇALIŞMA GRUPLARI:

Derneğin Çalişma Gruplari, Genel Kurul’un gerekli görmesi üzerine, talepler
doğrultusunda kurulur. Üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Gruplar kendi
aralarinda bir baskan seçerler. Yönetim Kurulu üyeleri Çalişma Gruplarinda görev
alirlar. Derneğin amaçlari doğrultusunda çalişmalar yaparak Yönetim Kurulu’na ve
Genel Kurul’a önerilerde bulunurlar.
.

11. MALI HÜKÜMLER:

11,1 Üç yüz ve üç yüz Euro’yu geçen dernek paralari en geç iki hafta içerisinde
derneğin banka hesabina yatirilir. Bankadan para çekme, başkan ve saymanin veya
başkan yardimcisi ile saymanin birlikte imzalariyla mümkündür. Üç yüz Euro’yu
asan harcamalarda Yönetim Kurulu’nun karari gerekir.

11.2. Tüm gelir ve giderler sayman tarafindan makbuz ve belgeleri saklanarak, sira
numarasiyla hesap defterine işlenir. Sira numarali ve dipkoçanli ya da kopyali
makbuz bastırma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
Derneğin para ya da mal varlıgını kötüye kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, Genel
Kurul tarafindan mahkemeye verilir.

11.3. Derneğin tüm hesaplari, Genel Kurul tarafindan seçilen üç kişilik bir hesap kurulu
tarafindan denetlenir. Buna ilişkin hesap raporu Genel Kurul’a, Yönetim
Kurulu’nun aklanmasindan önce sunulur.


12 DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin feshi, yalniz salt çoğunluğun sağlandigi Genel Kurul toplantisinda üyelerin dörtte/üçünün alacaği kararla mümkündür.
Genel Kurul, derneğin feshine karar verirken, dernek borçlarini ödedikten sonra kalan malvarlığını dernegin amaçlarını gözönünde bulundurarak, bir sosyal yardim kurumuna bağıslar.

13 DERNEĞİN KURULUŞU


Bu Tüzük ile “Igdir Köyü Dernegi” Rödermark .....03.12.2005 . tarihinde kurulmuştur.
Resmi kayıtli olarak “e.V.” ekini tasır. Derneğin yeri Rödermark’tir.